Programa Xuan Wu Pai

 

Taiji Quan

 

Wudang Jing Jie 36 Taijiquan 太極三十六式

Wudang Taiji 9 

Mi Chuan Taijiquan 64 秘传太极六十四式

Taiji Mian Zhang 太极棉掌

Wudang Zhao Bao Taijiquan 赵堡太极拳

Taiji 13 Pasos (Forma contemporánea)

 

Taiyi (Liang Yi) Quan

 

Wudang 18 Shi Ba Shi 十八式

Taiyi Xiao Yao Zhang  武當逍遙掌

Taiyi Mian Zhang  绵掌

Taiyi 108 Forma Larga 

 

Bagua Zhang

 

Xuan Shen Bagua Zhang

Yin Yang Bagua

Zi Wu Yue (Cuchillas circulares de Bagua)

Bagua Dao (Sable de Bagua)

 

Xing Yi

 

Wu Xing Quan (Puño de 5 Elementos)

Lian Huan Quan

Pao Quan (Puño de cañón)

 

Espada

 

Dan Jian 武當丹劍

Qi Xing Jian 武当七星剑

 

Otras Armas

 

Xuan Wu Gun 宣武滚

Fu Chen (Cola de caballo) 太乙拂塵

Wudang Spain, Wudang España

Taoísmo y Artes Internas de Wudang en España

Síguenos también en: